Ms. Miller, of The Oriental Trade Co., meets Ms. Morimoto, of the Yamamori Research Institute when she arrives to see Mr. Ito for a two-o'clock appointment.
     
Miller:   Morimoto:
Itoo-san irassyaimasu ka.    
    Hai, orimasu ga..
Orientaru-booeki no Debora-Miraa desu ga…    
    Oyakusoku de gozaimasu ka.
Hai. Anoo Ni-zi no yakusoku datta n desu kedo, tyotto hayame ni mairimasita.    
    Syoosyoo omati-kudasai.
     
Miller:   Morimoto:
Is Mr/s. Ito in?    
    Yes, s/he is, but [you are. . . ?]
I'm Deborah Miller from Oriental Trade, but . . . [may I see him/her?]    
    Do you have (lit. Is it) an appointment?
Yes. Uh, the fact is it was a 2 o'clock appointment, but I came a bit early.    
    Please wait a moment.